Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

W Oświęcimiu
dobra woda prosto
z kranuKranówka dla zdrówka!

Woda z Kranu
Zawsze Dobra

Odrobina historii

Brak jest zapisów historycznych na temat zaopatrzenia w wodę miasta w czasach bardzo odległych do początków XX wieku. Wiadomo, że Oświęcim na początku XIX wieku liczył około 2000 mieszkańców. Rozwój gospodarczy i ożywienie miasta nastąpiło w drugiej połowie XIX wieku, po wybudowaniu kolei żelaznej Warszawa-Wiedeń przez Oświęcim. Można przy­pu­szczać, że zaopatrzenie w wodę w tamtych latach odbywało się ze studni lokalnych, z rzeki Soły oraz potoków i cieków.

Przed II wojną światową miasto nie posiadało centralnych wodociągów. Ludność dwuna­sto­tysięcznego miasta z lokalnym przemysłem zaopatrywała się w wodę ze studni publicznych oraz indywidualnych. Studnie publiczne zlokalizowane były w centrum miasta tzn. w Rynku Głównym, Małym Rynku, Placu Kościuszki, Placu Kościelnym w rejonie dworca PKP i baraków mieszkalnych (przesiedleńcy z Zaolzia). Na zlecenie Magistratu Miasta w latach 1926-1938 firma włoska budowała kanalizację ogólnospławną w centrum miasta i na Zasolu. Wybu­do­wano w tym okresie około 6,5 km sieci kanalizacyjnej z wylotami do rzeki Soły. Najstarsza kanalizacja miasta pochodzi z czasów austriackich, budowana była dla potrzeb dworca PKP. Odbiornikiem ścieków i wód opadowych był rów - potok "Sekwana" z odpływem do Wisły. Nadmienić należy, że wszystkie ścieki gospodarczo-bytowe z poszczególnych posesji odpro­wa­dzane były do kanalizacji poprzez osadniki gnilne (szamba), które stanowiły częściową i jedyną ochronę odbiorników ścieków. Budowę wodociągów oraz rozbudowę i przebudowę kanalizacji na system rozdzielczy, rozpoczął okupant w związku z organizowaniem obozów koncentracyjnych Oświęcim-Brzezinka oraz budową kombinatu chemicznego "I-G Farben Industrie".

W okresie okupacji wybudowano na terenie miasta około 15 km sieci wodociągowej, 18 km kanalizacji w systemie rozdzielczym, stację wodociągową "Zaborze", która zaopatrywała w wodę do picia i potrzeb socjalnych kombinat chemiczny z przyległymi terenami obozów pracy oraz "stare osiedle Chemików" i część dzielnicy - centrum Starego Miasta. Nie dokoń­czono budowy dwóch stacji wodociągowych: na terenie wsi Brzezinka (obok obecnego koś­cioła) i przy ul. Ostatni Etap. Obie stacje przeznaczone były dla potrzeb obozów kon­centra­cyjnych i terenów przyobozowych.

W roku 1945 ludność miasta liczyła około 6 tys. mieszkańców. Kombinat chemiczny, z po­wo­jenną nazwą Zakłady Chemiczne Oświęcim (ZChO), był zniszczony działaniami wojennymi i przez okres trzech lat nie dawał prawie żadnej produkcji. Decyzja Rządu z końca lat 40-tych o odbudowie i rozbudowie ZChO wpłynęła w sposób zasadniczy na rozwój urbanistyczny miasta na rozbudowę wodociągów i kanalizacji.

W dniu 7.09.1954 r. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Oświęcimiu podjęło Uchwałę o utworzeniu z dniem 1.01.1955 r. przedsiębiorstwa wielobranżowego pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Oświęcimiu. W skład przedsiębiorstwa we­szły trzy zakłady: Zakład Wodociągów i Kanalizacji, Zakład Oczyszczania Miasta i Zakład Ob­słu­gi Urządzeń Komunalnych. Dzień 1.01.1955 r. można więc uznać za początek formy orga­ni­za­cyjnej wodociągów i kanalizacji w Oświęcimiu.

W roku 1957 miasto liczyło około 19 tysięcy mieszkańców. Główne zaopatrzenie miasta w wo­dę obywało się ze Stacji Wodociągowej "Zaborze", którą Miasto w 1945 r. przekazało Zakładom Chemicznym, bo nie było w stanie jej uruchomić i eksploatować z powodu braku fachowców i środków. Zakład Wodociągów i Kanalizacji zakupywał hurtowo wodę od ZChO w ilości około 2000 m3 na dobę. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na osiedlu Chemików do roku 1962 była na majątku i w eksploatacji ZChO. Do roku 1961 na terenie gminy nie było sieci wodociągowej za wyjątkiem rurociągu o przekroju 200 mm do Fabryki Maszyn Górniczych w Brzezince.

Lata 1957-1962 to okres, w którym występował duży deficyt wody w mieście. Za rozwojem urbanistycznym i przemysłowym nie nadążała budowa i rozbudowa ujęć wody. Sytuacja ule­gła poprawie na parę lat, po wybudowaniu i uruchomieniu ujęcia wody "Zasole" w 1963 r., które składało się z 13 studni infiltracyjnych, o łącznej wydajności około 7500 m3/d. Nowe źródło wody pozwoliło na poszerzenie zaopatrzenia w wodę w dzielnicach podmiejskich i na terenie gminy, poprzez rozbudowę sieci wodociągowej.

Kierownictwo zakładu poszukiwało dodatkowych źródeł wody, które umożliwiłyby zła­go­dze­nie deficytu wody do czasu zrealizowania planowanego Wodociągu Grupowego "KRAK". W roku 1971 systemem gospodarczym wybudowano awaryjne ujęcie wody z drenażem infiltracyjnym ułożonym w rzece Sole. Po trzech latach usilnych starań kierownictwa Zakładu i władz Miasta, ZChO w 1972 r. przekazały Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji na majątek i do eksploatacji Stację Wodociągową "Zaborze" o wydajności Q=7500 m3/d oraz sieci wodociągowe i kanalizacyjne poza terenami fabrycznymi o łącznej długości około 17 km. Przejęte obiekty i urządzenia były w złym stanie technicznym. Konieczne były remonty i modernizacje, które Zakład wykonał w 80% siłami własnymi w latach 1973-76. Wymienione zabiegi i starania okazały się pomyślne, ponieważ na dłuższy czas zlikwidowały deficyt wody w mieście oraz poprawiły relacje ekonomiczne zakładu poprzez sprzedaż wody dla ZChO w ilości 2500 m3/d.

W latach 1991-1998 nastąpił dalszy rozwój i rozbudowa wodociągów i kanalizacji w Oświę­cimiu a przede wszystkim obiektów i urządzeń mających zasadniczy wpływ na ochronę śro­do­wiska wodnego i poprawę jakości wody dostarczanej odbiorcom.

W roku 1994, w ramach inwestycji Miasta Oświęcim wybudowano przepompownię ścieków "Stare Miasto" wraz z kolektorami dopływającymi i odpływającymi. W tym samym roku przekazano do rozruchu Miejsko-Przemysłową Oczyszczalnię Ścieków o wydajności. Była to inwe­sty­cja wspólna Miasta i ZChO (obecna nazwa SYNTHOS S.A.). W ramach programu modernizacji urządzeń w 1994 i 1995 r. zmieniono technologię dezynfekcji wody, zastępując chlor gazowy w SUW "Zasole" - dwutlenkiem chloru i podchloryn sodu w SUW "Zaborze" - promieniami UV, wytworzonymi w lampie UV firmy BERSON z Holandii. Jakość wody znacznie się poprawiła pod względem smaku, zapachu i walorów zdrowotnych.

KONTAKT

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Ostatni Etap 6, 32-603 Oświęcim
tel. (+48) 33 843-28-14
tel. (+48) 33 843-28-77  
tel. (+48) 697-771-703
tel./fax: (+48) 33 843-17-15
e-mail: pwik@pwik.oswiecim.pl

NAPISZ DO NAS